Algemene voorwaarden

Cliënt en therapeut verklaren hier bij reserveren van een ‘Eerste Consult’ van het volgende op de
hoogte te zijn en na te leven:

Vertrouwelijkheid en Privacy wet AVG

 • Natuurgeneeskundig therapeut Anne-Marie Bakker is gehouden te handelen conform de gestelde beroepscodes van LVNT, RBCZ, Wkkgz en SCAG regelgeving.
 • De therapeut werkt derhalve in dienst van de belangen van de cliënt/patiënt.
 • De cliënt/patiënt of ouder verplicht zich middels de vragenlijst relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. Deze gegevens worden opgenomen in een dossier dat niet toegankelijk is voor onbevoegden.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt verstrekte gegevens (beroepsgeheim). Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen naar buiten gebracht als cliënt/patiënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere behandelaar.
 • Daarnaast kunnen gegevens uit uw dossier door een waarnemer gebruikt worden tijdens mijn afwezigheid, onder dezelfde geheimhoudingsprincipes als hierboven omschreven.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gegevens zijn dan geanonimiseerd).
 • De therapeut houdt per behandeling een dossier bij. De voortgang en bijzonderheden worden summier in kaart gebracht. De cliënt/patiënt geeft hiervoor zijn/haar toestemming. Gegevens worden maximaal 20 jaar bewaard. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de administrateur een factuur kan opstellen. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Privacy op de zorgnota: uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Datum van behandeling en een omschrijving van de behandeling bijvoorbeeld “Behandeling Natuurgeneeskunde” en “Prestatiecode”. De kosten van het consult.

Afspraken/behandeling

 • De cliënt/patiënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten en betalingscondities per behandeling.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen waarbij telkens een gesprek plaatsvindt betreffende voortgang en herstel. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling tijdens het consult.
 • Een eerste consult duurt ± 2 uur, vervolgconsulten duren ± 50 minuten.
 • Er mag enkel met vooraf schriftelijke toestemming beeld- en/of geluidmateriaal opgenomen worden tijdens consulten. Publiceren van beeld-, geluid- of schriftelijk materiaal is verboden in het kader van het beschermen van de privacy van de LVNT Natuurgeneeskundig Therapeut.
 • Opgelopen schade aan de LVNT Natuurgeneeskundig Therapeut en/of haar bedrijfsvoering wordt verhaald en dient volledig gerectificeerd te worden naar de buitenwereld.
 • Annuleren van de afspraak kan enkel telefonisch uiterlijk 48 uur voor de afgesproken tijd.
  Zodat wij op de geplande tijd nog een andere patiënt(e) die op korte termijn gezien wil worden kunnen plannen. Bij te late afzegging wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Betaling en kosten

 • De actuele kosten staan elders vermeld op de website www.pmcg-ambakker.eu onder het item Registratie en contact.
 • De kosten van de behandeling dienen na afloop van elk consult en tegen overleg van een declaratie per pin/contant te worden voldaan. Bankbetalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 • Bij niet nakomen van deze afspraak kan de therapeut wettelijk rente in rekening brengen.
 • Prijswijzigingen worden 2 maanden van te voren op de website en in de praktijkruimte gepubliceerd.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of de behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor uzelf. Voor het toesturen van een extra declaratie (bij kwijtraking) worden administratiekosten berekend.
 • Voor het nasturen van extra recepten worden eveneens administratiekosten berekend.
 • Op de declaratie staan altijd de bankgegevens van de therapeut, het LVNT-lidnummer en de AGB- codes vermeld.

Bijzondere bepalingen

 • Verhindering therapeut. De therapeut kan om privéredenen of ziekte de afspraak verschuiven in overleg met cliënt/patiënt.
 • Indien de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een langere periode dan 4 weken niet in staat is om zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat cliënt/patiënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de uitgevoerde consulten in rekening gebracht tot eerder genoemde datum.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet.

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in een voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerdert met het eigen risico.
 • Als u klachten heeft, wordt het zeer op prijs gesteld als u dit eerst tijdens de behandeling bespreekbaar maakt. Indien u zich in uw klacht onvoldoende gehoord voelt, kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van de LVNT en/of SCAG (Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Zie ook SCAG Cliëntfolder.

Telefonisch spreekuur

 • Indien er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt/patiënt (telefonisch/via mail) wenst te bespreken, dan kunt u hierover contact opnemen met de therapeut.
 • Voor gesprekken of mails die meer dan 15 minuten in beslag nemen zal € 30,- in rekening worden gebracht.
 • U dient op het anamneseformulier aan te geven dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden op de website.