Cliënt en therapeut verklaren hier bij reserveren van een 'Eerste Consult' van het volgende op de
hoogte te zijn en na te leven:

Vertrouwelijkheid en Privacy wet AVG

 • Natuurgeneeskundig therapeut Anne-Marie Bakker is gehouden te handelen conform de gestelde
  beroepscodes van VNT, RBCZ, Wkkgz en SCAG regelgeving.
 • De therapeut werkt derhalve in dienst van de belangen van de cliënt/patiënt.
 • De cliënt/patiënt of ouder verplicht zich middels de vragenlijst relevante informatie aan de
  Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. Deze gegevens worden opgenomen in een dossier dat niet toegankelijk is voor onbevoegden.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de
  cliënt/patiënt verstrekte gegevens (beroepsgeheim). Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen naar
  buiten gebracht als cliënt/patiënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere behandelaar.
 • Daarnaast kunnen gegevens uit uw dossier door een waarnemer gebruikt worden tijdens mijn afwezigheid, onder dezelfde geheimhoudingspricipes als hierboven omschreven.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gegevens zijn dan geanonimiseerd).
 • De therapeut houdt per behandeling een dossier bij. De voortgang en bijzonderheden worden
  summier in kaart gebracht. De cliënt/patiënt geeft hiervoor zijn/haar toestemming. Gegevens
  worden maximaal 15 jaar bewaard. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat de administrateur een factuur kan opstellen. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Privacy op de zorgnota: uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Datum van behandeling en een omschrijving van de behandeling bijvoorbeeld "Behandeling Natuurgeneeskunde". De kosten van het consult.

Afspraken/behandeling

 • De cliënt/patiënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten en betalingscondities per behandeling.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen waarbij telkens een gesprek plaatsvindt
  betreffende voortgang en herstel. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de
  behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling tijdens het consult.
 • Een eerste consult duurt ± 2 uur, vervolgconsulten duren ± 50 minuten.
 • Er mag enkel met vooraf schriftelijke toestemming beeld- en/of geluidmateriaal opgenomen
  worden tijdens consulten. Publiceren van beeld-, geluid- of schriftelijk materiaal is verboden in het
  kader van het beschermen van de privacy van de VNT Natuurgeneeskundig Therapeut.
 • Opgelopen schade aan de VNT Natuurgeneeskundig Therapeut en/of haar bedrijfsvoering wordt
  verhaald en dient volledig gerectificeerd te worden naar de buitenwereld.
 • Annuleren van de afspraak kan enkel telefonisch uiterlijk 48 uur voor de afgesproken tijd.
  Zodat wij op de geplande tijd nog een andere patiënt(e) die op korte termijn gezien wil
  worden kunnen plannen. Bij te late afzegging wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Betaling en kosten

 • De actuele kosten staan elders vermeld op de website www.pmcg-ambakker.eu onder het item
  Registratie en contact.
 • De kosten van de behandeling dienen na afloop van elk consult en tegen overleg van een
  declaratie per pin/contant te worden voldaan. Bankbetalingen dienen binnen 14 dagen te worden
  voldaan.
 • Bij niet nakomen van deze afspraak kan de therapeut wettelijk rente in rekening brengen.
 • Prijswijzigingen worden 2 maanden van te voren op de website en in de praktijkruimte
  gepubliceerd.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het
  bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of de behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor uzelf. Voor het toesturen van een
  extra declaratie (bij kwijtraking) worden administratiekosten berekend.
 • Voor het nasturen van extra recepten worden eveneens administratiekosten berekend.
 • Op de declaratie staan altijd de bankgegevens van de therapeut, het VNT-lidnummer en de AGB-
  codes vermeld.

Bijzondere bepalingen

 • Verhindering therapeut. De therapeut kan om privéredenen of ziekte de afspraak verschuiven in
  overleg met cliënt/patiënt.
 • Indien de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een langere periode dan 4 weken niet in
  staat is om zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collegatherapeut in te
  schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat cliënt/patiënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk aan de
  therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld
  schrijven aan de therapeut. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de
  uitgevoerde consulten in rekening gebracht tot eerder genoemde datum.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien
  de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij
  deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten
  beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de
  overeenkomst voortzet.

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de
  therapeut is beperkt tot een bedrag dat in een voorkomend geval wordt uitgekeerd door
  verzekeraar, vermeerdert met het eigen risico.
 • Als u klachten heeft, wordt het zeer op prijs gesteld als u dit eerst tijdens de behandeling
  bespreekbaar maakt. Indien u zich in uw klacht onvoldoende gehoord voelt, kunt u een beroep
  doen op de klachtenfunctionaris van de VNT en/of SCAG (Geschillencommissie Complementaire
  en Alternatieve Geneeswijzen). Zie ook SCAG Cliëntfolder.

Telefonisch spreekuur

 • Indien er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt/patiënt
  (telefonisch/via mail) wenst te bespreken, dan kunt u hierover contact opnemen met de therapeut.
 • Voor gesprekken of mails die meer dan 15 minuten in beslag nemen zal € 30,- in rekening worden
  gebracht.
 • U dient op het anamneseformulier aan te geven dat u accoord gaat met de Algemene
  Voorwaarden op de website.